- برنامه ریزی استراتژیك

- تدوين مدل كسب و كار (Business Model)

- پیاده سازی استراتژی ها و کارت امتيازي متوازن (BSC)

- نظام كنترل مدیریتی

- عارضه یابی سازماني و تدوين پروژه هاي بهبود

- طراحي مدل کسب و کار سازمان (Business Model)

- استقرار مدل تعالي سازماني EFQM

- سازماندهی مجدد

- نظام مدیریت تغییر و تحول