- تحليل سازمان و سيستم‌ها

- مديريت و بهبود فرايندهاي سازماني

- مشاوره و نظارت در طرح‌هاي فناوري اطلاعات

- تدوين طرح جامع و نقشه‌راه فناوری اطلاعات