- طراحي و استقرار نظام مدیریت پروژه و حوزه‌هاي مختلف آن

- مديريت طرح

- مديريت عمليات

- نظارت بر طرح ها و پروژه ها

- استقرار نظام هاي مديريت پروژه سازماني (EPM)

- برنامه ريزي و کنترل پروژه

- طراحي و استقرار نظام مديريت ريسک پروژه‌ها و سازمان