- امكان سنجی و توجیه فنی و اقتصادی

- مديريت هزينه و کاهش قيمت تمام شده

- مهندسي ارزش

- هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC)

- توسعه بسته‌های با قابلیت سرمایه‌گذاری

- مدیریت ریسكهای اعتباری

- تحلیل صورت‌های مالی