نشانی:

 تهران، خیابان پاسداران، نبش بهستان هشتم، پلاک ۱، واحد ۴

 

تلفن:

۲۲۵۶۱۹۴۱

 

نمابر:

۲۲۵۶۱۹۴۱

 

پست الکترونیک: 

info@aveed-group.com