آگاهی از وضعیت اقتصادی و نیز بررسی و تحلیل شرایط سیاسی مرتبط و اثرگذار، به مدیران ، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیران کمک می‌کند تا روند بازارها را تشخیص داده و بر آن اساس، تصمیمات کسب و کار را اتخاذ نموده یا سرمایه‌های خود را در میان بازارها حرکت دهند. در عین حال، ارایه پیش بینی از آینده به ویژه در حوزه های سیاسی-اقتصادی مساله دشواری است و فاقد هرگونه قطعیت قابل اتکاست چرا که سیستمهای سیاسی-اقتصادی جزو سیستمهای پیچیده با متغیرهای فراوان محسوب می شوند و چه بسا رخدادها و متغیرهایی بطور ناگهان، کلیه محاسبات را در هم بریزند کما اینکه پیش از سال 2020 کسی نمی توانست تصور کند پدیده ای به نام کرونا نه تنها برآرودهای سال آتی را تغییر میدهد بلکه کلیت روندها را برای دهه ها موردتغییر قرار خواهد داد. گفتنی است برخی نمودارهای تکنیکال نشان از شروع یک دوران ریزش برای اقتصاد جهانی را برای سال 2020 نوید می دادند ولی دلیل این ریزش هنوز مکشوف نبود!

 

 

به هر حال اگرچه ارایه پیش بینی، نیازمند تبحر و آینده‌نگری، گستره بزرگ از اطلاعات و دانشهای بین رشته ای و به‌روز بودن در حوزه اطلاعات و اخبار داخلی و خارجی و نیز داشتن تجربه و هوش اقتصادی است و این همه به آسانی قابل گردآوری و ادعا نیست لکن مقوله ای لازم و ضروری است که از آن گریزی نیست فلذا تلاش میکنیم در برخی محورهای بااهمیت نسبت به ارایه این تحلیلها اقدام نماییم، باشد که راهگشایی برای تصمیمات شما گرامیان باشد.

در نگاهی عمومی به جهان نیز ظرف 5 سال، پیش بینی می کنیم پیمانهای گسترده جهانی تقلیل یافته یا فروخواهند پاشید. سازمان تجارت جهانی منحل می شود. پیمانهای دوجانبه گسترش می یابند ائتلافها بسیار جمع و جورتر اما برّنده تر خواهند بود. در این زمینه پیش بینی می کنیم ایران پس از چین، با روسیه پیمان استراتژیک دوجانبه مشابهی خواهد بست. جریانهای راست و بعضا ناسیونالیست قدرت را در کشورها بدست خواهند گرفت.دموکراسیها تضعیف خواهد شد. برای مدتی شرق و سپس دوباره خاورمیانه مرکز تحولات و توجهات جهان خواهد شد. درهم ریختگی بزرگی این منطقه را از امنیت سرمایه گذاری دور خواهد نمود.