روسیه: روسیه دومین کشوری است که مشغله ذهنی اروپا، امریکا و حتی ترکیه را برانگیخته است. بنظر می رسد غرب در قبال روسیه با  سردرگمی کمتری روبروست و از هر فرصتی برای گفتگوی انتقادی یا حتی شیطنت های سیاسی و ابزار تحریم استفاده می کند. بازگشت نوالنی به روسیه بنظر نمیرسد یک داستان منقطع بوده و ابتدای بازی جدیدی است که هرازگاهی گسل هایی را بقدر ضرورت فعال نماید. روسیه برای بقای خود در این هماورد نیازمند بندبازی بر طناب انرژی و تهدید با اروپا، تقویت ائتلافهای دوجانبه و منطقه ای از جمله با چین و همسایگانی مثل ایران است. برجام کاملا موفق و طبعا حضور امریکا در ایران به نفع این سیاست نیست. پوتین 4 سال سختی را با دموکراتهای چغر در پیش خواهد داشت. از دموکراتها نام بردیم و نه بایدن چرا اینکه گمان می کنیم بایدن 4 سال ریاست جمهوری را به پایان نرسانده و بزودی کاملا هریس را بر مسند ریاست جمهوری آمریکا خواهیم دید.