آمریکا: ایالات متحده در بدترین دوران پس از جنگ جهانی به سر می برد. تراز بدهی به درآمد ناخالص ملی، به هم خوردن بالانس تجاری،  بلامحل شدن بسیاری نظامات جهانی، دوپارگی داخلی، منازعات منطقه ای و جهانی، ظهور رقبا و مدعیان جدید از جمله چالش هایی است که حل و فصل آن به سادگی سنوات پیش نخواهد بود. اگرچه همچنان برای دو دهه آتی ابرقدرت خواهد ماند اما بنظر نمیرسد امریکا بتواند به تنهایی فصل الخطاب تصمیمات بزرگ جهانی بماند. شعار بایدن که به شکلی موکد در مهمترین سخنرانیهای خود مطرح میکرد مبنی بر بازگشت به همکاریهای جهانی نشان از ضرورت بلکه اضطرار در این موضوع را دارد. این همان مجال تنفسی است که از چین تا حتی حوثی ها از آن بهره ها خواهد برد.