خاورمیانه: حوثی ها، کلمه ای که کوچک و ساده به نظر می رسند اما بنوعی نقطه تفسیر بسیاری رخدادهای خاورمیانه اند. همین گروه کوچک اما سرسخت نشان داد نه عربستان آقای خاورمیانه است نه امریکا آقای جهان. خاورمیانه مرکز همه اتفاقات طی قرن گذشته بوده و در قرن آینده خواهد بود. اگرچه سیاست عمومی آمریکا وزن بیشتری را به شرق دور خواهد داد اما این نه از سر انتخاب که از سر اولویت و اضطرار است. طی دو دهه اخیر بارها روسای جمهور امریکا بیان داشته اند آماده خروج از افغانستان، عراق، سوریه و سایر نقاط خاورمیانه اند اما بسرعت این سیاستها کنسل یا تعدیل شده اند. حقیقتا ایننقطه از دنیا را نمی توان رها کرد. اگرچه اضطراری که گفتیم خودش را تحمیل خواهد نمود.طی دو سال اینده بیشترین صدر اخبار جهان صرف پوشش توسعه طلبی عثمانی، درهم ریختگی سعودی و تقویت هلال شیعی خواهد شد. از جمله اولین اخبار پیش رو بزودی از لبنان خواهد بود.

ایران نیز از این وضعیت گل آلود اگرچه به زحمت، ماهی هایی صید خواهد کرد...