- برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی

- مدل های شایستگی

- نظام های جانشین پروری

- ارزیابی عملکرد

- طراحی ساختار سازمانی

- تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل و تدوین شرح وظایف

- نیازمندی های آموزشی

- آسیب شناسی با نگاه توسعه سازمانی