آگاهی از وضعیت اقتصادی و نیز بررسی و تحلیل شرایط سیاسی مرتبط و اثرگذار، به مدیران ، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیران کمک می‌کند تا روند بازارها را تشخیص داده و بر آن اساس، تصمیمات کسب و کار را اتخاذ نموده یا سرمایه‌های خود را در میان بازارها حرکت دهند. در عین حال، ارایه پیش بینی از آینده به ویژه در حوزه های سیاسی-اقتصادی مساله دشواری است و فاقد هرگونه قطعیت قابل اتکاست چرا که سیستمهای سیاسی-اقتصادی جزو سیستمهای پیچیده با متغیرهای فراوان محسوب می شوند و چه بسا رخدادها و متغیرهایی بطور ناگهان، کلیه محاسبات را در هم بریزند کما اینکه پیش از سال 2020 کسی نمی توانست تصور کند پدیده ای به نام کرونا نه تنها برآرودهای سال آتی را تغییر میدهد بلکه کلیت روندها را برای دهه ها موردتغییر قرار خواهد داد. گفتنی است برخی نمودارهای تکنیکال نشان از شروع یک دوران ریزش برای اقتصاد جهانی را برای سال 2020 نوید می دادند ولی دلیل این ریزش هنوز مکشوف نبود!